iTem แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงาน

            การขอกำหนดรหัสหน่วยงาน ให้ทำเป็นหนังสือราชการ พร้อมแนบแบบฟอร์ม การขอรหัสหน่วยงาน
ส่งถึง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ติวานนท์  จ.นนทบุรี  11000