search จำนวนสถานพยาบาลแยกตามประเภท

search จังหวัด
   

ลำดับ ประเภท จำนวน(แห่ง)
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
76 
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
878 
3 สถานีอนามัย
24 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
122 
5 โรงพยาบาลศูนย์
33 
6 โรงพยาบาลทั่วไป
83 
7 โรงพยาบาลชุมชน
780 
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
347 
9 ศูนย์วิชาการ
291 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
61 
11 โรงพยาบาล นอก สธ.
120 
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข
746 
13 โรงพยาบาลเอกชน
357 
14 คลินิกเอกชน
12,132 
15 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
62 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9,782 
รวม
25,894 

หมายเหตุ : จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพแยกตามประเภท เป็นจำนวนหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time)