searchจำนวนสถานพยาบาลแยกตามประเภท

search  จังหวัด
   

ลำดับ ประเภท จำนวน (แห่ง)
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
76 
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
878 
3 สถานีอนามัย
43 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
123 
5 โรงพยาบาลศูนย์
33 
6 โรงพยาบาลทั่วไป
83 
7 โรงพยาบาลชุมชน
781 
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
345 
9 ศูนย์วิชาการ
291 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
62 
11 โรงพยาบาล นอก สธ.
122 
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข
749 
13 โรงพยาบาลเอกชน
361 
14 คลินิกเอกชน
13,100 
15 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
63 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9,764 
17 คลินิกหมอครอบครัว
รวม
26,880 

หมายเหตุ :
*จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นจำนวนของหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time)
**จำนวนคลินิกหมอครอบครัว เป็นข้อมูลที่คลินิกหมอครอบครัว ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน