searchจำนวนสถานพยาบาลแยกตามประเภท

search  จังหวัด
   

ลำดับ ประเภท จำนวน (แห่ง)
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
76 
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
878 
3 สถานีอนามัย
42 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
123 
5 โรงพยาบาลศูนย์
34 
6 โรงพยาบาลทั่วไป
85 
7 โรงพยาบาลชุมชน
778 
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
346 
9 ศูนย์วิชาการ
308 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
62 
11 โรงพยาบาล นอก สธ.
123 
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข
749 
13 โรงพยาบาลเอกชน
378 
14 คลินิกเอกชน
13,444 
15 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
67 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9,763 
รวม
27,256 

หมายเหตุ :
*จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นจำนวนของหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time)