searchจำนวนสถานพยาบาลแยกตามประเภท

search  จังหวัด
   

ลำดับ ประเภท จำนวน (แห่ง)
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
76 
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
878 
3 สถานีอนามัย
43 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
123 
5 โรงพยาบาลศูนย์
33 
6 โรงพยาบาลทั่วไป
83 
7 โรงพยาบาลชุมชน
781 
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
350 
9 ศูนย์วิชาการ
301 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
62 
11 โรงพยาบาล นอก สธ.
123 
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข
738 
13 โรงพยาบาลเอกชน
363 
14 คลินิกเอกชน
13,203 
15 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
65 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9,763 
รวม
26,985 

หมายเหตุ :
*จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นจำนวนของหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time)