searchจำนวนสถานพยาบาลแยกตามประเภท

search  จังหวัด
   

ลำดับ ประเภท จำนวน (แห่ง)
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
76 
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
878 
3 สถานีอนามัย
24 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
122 
5 โรงพยาบาลศูนย์
33 
6 โรงพยาบาลทั่วไป
84 
7 โรงพยาบาลชุมชน
779 
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
343 
9 ศูนย์วิชาการ
291 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
61 
11 โรงพยาบาล นอก สธ.
121 
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข
747 
13 โรงพยาบาลเอกชน
360 
14 คลินิกเอกชน
12,832 
15 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
63 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9,783 
17 คลินิกหมอครอบครัว
รวม
26,603 

หมายเหตุ :
*จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นจำนวนของหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time)
**จำนวนคลินิกหมอครอบครัว เป็นข้อมูลที่คลินิกหมอครอบครัว ที่ได้แจ้งขอรหัสกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน