search สรุปรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำเดือน


search เดือน
    ปี  
ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่แก้ไข
1.  001177000
 
11770 โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เอกชน 
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเอกชน
200
จ.สมุทรปราการ
อ.บางพลี
ต.บางแก้ว
เปิดดำเนินการ
13 ก.พ. 62
2.  001150100
 
11501 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กระทรวงกลาโหม 
ไม่ระบุ
โรงพยาบาล นอก สธ.
150
จ.อุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี
ต.หมากแข้ง
เปิดดำเนินการ
13 ก.พ. 62
3.  000958700
 
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.บางกล่ำ
ต.บ้านหาร
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
4.  000958300
 
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.บางกล่ำ
ต.บางกล่ำ
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
5.  000958000
 
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.ควนเนียง
ต.ห้วยลึก
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
6.  000957900
 
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.ควนเนียง
ต.ควนโส
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
7.  000957800
 
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.ควนเนียง
ต.ควนโส
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
8.  000952800
 
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สงขลา
อ.กระแสสินธุ์
ต.กระแสสินธุ์
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
9.  001510800
 
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
-
จ.สงขลา
อ.เทพา
ต.ลำไพล
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
10.  002404800
 
24048 ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
-
จ.สงขลา
อ.เมืองสงขลา
ต.บ่อยาง
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
11.  001074500
 
10745 โรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทั่วไป
508
จ.สงขลา
อ.เมืองสงขลา
ต.พะวง
เปิดดำเนินการ
14 ก.พ. 62
12.  001070000
 
10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศูนย์
710
จ.ศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ
ต.เมืองใต้
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 62
13.  001092900
 
10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
215
จ.ศรีสะเกษ
อ.กันทรลักษ์
ต.น้ำอ้อม
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 62
14.  001109500
 
11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
169
จ.สกลนคร
อ.วานรนิวาส
ต.คอนสวรรค์
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 62
15.  001097800
 
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
277
จ.ชัยภูมิ
อ.ภูเขียว
ต.ผักปัง
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 62
16.  000861200
 
08612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.เพชรบุรี
อ.ชะอำ
ต.ดอนขุนห้วย
เปิดดำเนินการ
22 ก.พ. 62
17.  000865700
 
08657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.เพชรบุรี
อ.บ้านแหลม
ต.บางตะบูน
เปิดดำเนินการ
22 ก.พ. 62