search สรุปรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำเดือน


search เดือน
    ปี  
ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่แก้ไข
1.  000529500
 
05295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาทม กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์
ต.ลำคลอง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
2.  000530300
 
05303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์
ต.ภูดิน
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
3.  000531400
 
05314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.นามน
ต.สงเปลือย
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
4.  000531300
 
05313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.นามน
ต.สงเปลือย
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
5.  000532400
 
05324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยื่ยม กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.ฆ้องชัย
ต.ลำชี
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
6.  000533200
 
05332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.ฆ้องชัย
ต.โนนศิลาเลิง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
7.  000534200
 
05342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.กุฉินารายณ์
ต.กุดหว้า
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
8.  000535600
 
05356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.เขาวง
ต.สระพังทอง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
9.  000536900
 
05369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.ยางตลาด
ต.คลองขาม
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
10.  000537000
 
05370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.ยางตลาด
ต.เขาพระนอน
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
11.  000538700
 
05387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดดงเค็ง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.สหัสขันธ์
ต.นิคม
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
12.  000542000
 
05420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.สมเด็จ
ต.ศรีสมเด็จ
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
13.  000542800
 
05428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงน้อย กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.สามชัย
ต.สำราญใต้
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
14.  000542900
 
05429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสร้างเที่ยง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.สามชัย
ต.คำสร้างเที่ยง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
15.  000543000
 
05430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองช้าง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.สามชัย
ต.หนองช้าง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
16.  000543100
 
05431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.นาคู
ต.นาคู
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
17.  000543400
 
05434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนนาจาน กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.นาคู
ต.โนนนาจาน
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
18.  000543700
 
05437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.นาคู
ต.ภูแล่นช้าง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
19.  000544000
 
05440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.ดอนจาน
ต.ดงพยุง
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
20.  001108200
 
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
56
จ.กาฬสินธุ์
อ.ห้วยเม็ก
ต.ห้วยเม็ก
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
21.  001434700
 
14347 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ไม่ระบุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
-
จ.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์
ต.กาฬสินธุ์
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
22.  001108000
 
11080 โรงพยาบาลเขาวง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
84
จ.กาฬสินธุ์
อ.เขาวง
ต.คุ้มเก่า
เปิดดำเนินการ
17 เม.ย. 62
23.  002393800
 
23938 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต เอกชน 
ไม่ระบุ
คลินิกเอกชน
-
จ.บุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
19 เม.ย. 62