search สรุปรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำเดือน


search เดือน
    ปี  
ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่แก้ไข
1.  001209800
 
12098 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เอกชน 
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเอกชน
100
จ.ราชบุรี
อ.เมืองราชบุรี
ต.หน้าเมือง
เปิดดำเนินการ
6 พ.ย. 62
2.  002322800
 
23228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาหยั่ง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.ฉะเชิงเทรา
อ.ท่าตะเกียบ
ต.คลองตะเกรา
เปิดดำเนินการ
6 พ.ย. 62
3.  000572300
 
05723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.นครพนม
อ.นาหว้า
ต.เหล่าพัฒนา
เปิดดำเนินการ
8 พ.ย. 62
4.  002128900
 
21289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สระแก้ว
อ.วัฒนานคร
ต.ห้วยโจด
เปิดดำเนินการ
8 พ.ย. 62
5.  001224400
 
12244 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
500
จ.กรุงเทพมหานคร
อ.เขตคลองสาน
ต.สมเด็จเจ้าพระยา
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
6.  001159700
 
11597 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
235
จ.กรุงเทพมหานคร
อ.เขตทวีวัฒนา
ต.ทวีวัฒนา
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
7.  001224600
 
12246 สถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
260
จ.กรุงเทพมหานคร
อ.เขตดินแดง
ต.ดินแดง
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
8.  001225100
 
12251 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
150
จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ
ต.ปากน้ำ
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
9.  001226000
 
12260 โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
750
จ.นนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี
ต.ตลาดขวัญ
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
10.  001226800
 
12268 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
270
จ.นครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
11.  001226900
 
12269 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
360
จ.อุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
12.  001227200
 
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
250
จ.ขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
13.  001227700
 
12277 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
90
จ.นครพนม
อ.เมืองนครพนม
ต.อาจสามารถ
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
14.  001228000
 
12280 โรงพยาบาลสวนปรุง กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
415
จ.เชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
ต.หายยา
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
15.  001228900
 
12289 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
480
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน
ต.ท่าข้าม
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
16.  001229000
 
12290 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
200
จ.สงขลา
อ.เมืองสงขลา
ต.บ่อยาง
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
17.  001377500
 
13775 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
60
จ.เชียงใหม่
อ.แม่ริม
ต.ดอนแก้ว
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
18.  001417100
 
14171 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
94
จ.นครสวรรค์
อ.พยุหะคีรี
ต.ท่าน้ำอ้อย
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
19.  001464400
 
14644 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
120
จ.เลย
อ.เมืองเลย
ต.นาอาน
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
20.  001471700
 
14717 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
92
จ.สระแก้ว
อ.วัฒนานคร
ต.หนองน้ำใส
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
21.  002474600
 
24746 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
12
จ.ขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
ต.พระลับ
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
22.  004091500
 
40915 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
-
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน
ต.ท่าข้าม
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
23.  004142900
 
41429 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
24
จ.พิษณุโลก
อ.วังทอง
ต.แก่งโสภา
เปิดดำเนินการ
11 พ.ย. 62
24.  002407800
 
24078 คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง เอกชน 
ไม่ระบุ
คลินิกเอกชน
-
จ.สมุทรปราการ
อ.พระประแดง
ต.ตลาด
เปิดดำเนินการ
15 พ.ย. 62
25.  001067600
 
10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศูนย์
1061
จ.พิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
15 พ.ย. 62