search สรุปรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำเดือน


search เดือน
    ปี  
ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่แก้ไข
1.  000112100
 
01121 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.ปทุมธานี
อ.ลาดหลุมแก้ว
ต.บ่อเงิน
เปิดดำเนินการ
3 ก.พ. 63
2.  002800300
 
28003 ประชาสโมสรไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เอกชน 
ไม่ระบุ
คลินิกเอกชน
-
จ.ขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
ต.ในเมือง
เปิดดำเนินการ
7 ก.พ. 63
3.  002882600
 
28826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมังกรทอง กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ
ต.แพรกษา
เปิดดำเนินการ
12 ก.พ. 63
4.  000110300
 
01103 สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-
จ.ปทุมธานี
อ.ธัญบุรี
ต.บึงน้ำรักษ์
เปิดดำเนินการ
12 ก.พ. 63
5.  002167300
 
21673 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เอกชน 
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเอกชน
100
จ.กรุงเทพมหานคร
อ.เขตสายไหม
ต.สายไหม
เปิดดำเนินการ
13 ก.พ. 63
6.  001414700
 
14147 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
-
จ.ขอนแก่น
อ.โนนศิลา
ต.โนนศิลา
เปิดดำเนินการ
17 ก.พ. 63
7.  002232600
 
22326 โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ เอกชน 
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเอกชน
101
จ.สมุทรปราการ
อ.พระประแดง
ต.สำโรงกลาง
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 63