รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

search สรุปรายการยกเลิกรหัสประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่ยกเลิก
1.  001100501
 
99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
จ.ขอนแก่น
ยกเลิก
15 พ.ย. 62