รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

search สรุปรายการยกเลิกรหัสประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่ยกเลิก
1.  002440400
 
24404 127 คลินิกเวชกรรม เอกชน 
ไม่ระบุ
คลินิกเอกชน
จ.นนทบุรี
ยกเลิก
13 ก.พ. 62
2.  001067902
 
77605 คลินิกทันตกรรมขยายโอกาสโรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
จ.นครปฐม
ยกเลิก
13 ก.พ. 62