รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

search สรุปรายการยกเลิกรหัสประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่ยกเลิก
1.  001851300
 
18513 คลินิกเวชกรรมหมอแสงโรจน์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.นครพนม
ยกเลิก
7 ก.พ. 63