รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

search สรุปรายการยกเลิกรหัสประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่ยกเลิก
1.  002377300
 
23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จ.อุบลราชธานี
ยกเลิก
4 เม.ย. 62