รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

search สรุปรายการยกเลิกรหัสประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่ยกเลิก
1.  001139201
 
21293 คลินิคใกล้ใจโรงพยาบาลระโนด กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
จ.สงขลา
ยกเลิก
3 ธ.ค. 61
2.  002321400
 
23214 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จ.อุบลราชธานี
ยกเลิก
3 ธ.ค. 61