search จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจำแนกตามประเภท

ตั้งแต่   ปี
ถึง   ปี
จังหวัด
   
 

ลำดับ ประเภท กำหนดรหัสใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ยกเลิก
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3 สถานีอนามัย
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
5 โรงพยาบาลศูนย์
6 โรงพยาบาลทั่วไป
7 โรงพยาบาลชุมชน
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
9 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.
10 ศูนย์วิชาการ
11 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
12 โรงพยาบาล นอก สธ.
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข
14 ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ.
15 โรงพยาบาลเอกชน
16 คลินิกเอกชน
17 
18 
17 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รวม
20 
27 
*** ค้นหาตามวันที่บันทึกข้อมูล****