search รายการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพใหม่ประจำเดือน


search เดือน
    ปี  

ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด สถานะ วันที่กำหนดรหัส
1.  004174500
 
41745 คลินิกหมอสมวงศ์การแพทย์แผนไทย เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.สตูล
เปิดดำเนินการ
3 ก.พ. 63
2.  004174700
 
41747 ศูนย์กายภาพบำบัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล กระทรวงมหาดไทย  ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ.
จ.ภูเก็ต
เปิดดำเนินการ
4 ก.พ. 63
3.  004174800
 
41748 ฐิติพงศ์คลินิกกายภาพบำบัด เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.ภูเก็ต
เปิดดำเนินการ
5 ก.พ. 63
4.  004174900
 
41749 กิตรการแพทย์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.เชียงราย
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
5.  004175200
 
41752 แม่ขะจานคลินิก เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.เชียงราย
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
6.  004175100
 
41751 คลินิกเวชกรรม แพทย์เจนพล เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.เชียงราย
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
7.  004175000
 
41750 คลินิกเวชกรรมหมอไชยวัฒน์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.พะเยา
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
8.  004175300
 
41753 คลินิกเวชกรรมบ้านอัมรินทร์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
9.  004175400
 
41754 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดดำเนินการ
6 ก.พ. 63
10.  004174600
 
41746 คลินิกเวชกรรมหมอแสงโรจน์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.นครพนม
เปิดดำเนินการ
7 ก.พ. 63
11.  004175500
 
41755 วี แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.นครราชสีมา
เปิดดำเนินการ
11 ก.พ. 63
12.  004175600
 
41756 คลินิกทันตกรรมเอ็นโร เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดดำเนินการ
11 ก.พ. 63
13.  004175700
 
41757 ศิริพัฒน์ทวีวัฒนาคลินิกเวชกรรม เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดดำเนินการ
12 ก.พ. 63
14.  004175800
 
41758 คลินิกเวชกรรมหมู่บ้านนักกีฬา เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดดำเนินการ
13 ก.พ. 63
15.  004176000
 
41760 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เอกชน  โรงพยาบาลเอกชน 59 
จ.ปทุมธานี
เปิดดำเนินการ
20 ก.พ. 63
16.  004176200
 
41762 แพทย์ปริญญาคลินิกเวชกรรม สาขาพระยาสัจจา เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.ชลบุรี
เปิดดำเนินการ
25 ก.พ. 63
17.  004176300
 
41763 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.นครศรีธรรมราช
เปิดดำเนินการ
25 ก.พ. 63