search รายการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพใหม่ประจำวัน


ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่
กำหนดรหัส
1.  004171900
 
41719 คลินิกทันตกรรมเจไอดีซี เอกชน  คลินิกเอกชน
จ.กรุงเทพมหานคร
อ.เขตจตุจักร
ต.ลาดยาว
เปิดดำเนินการ
18 พ.ย. 62