search รายการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพใหม่ประจำวัน


ลำดับ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก ชื่อสถานพยาบาล สังกัด ประเภท จำนวน
เตียง
จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานะ วันที่
กำหนดรหัส
ขณะนี้ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดในฐานข้อมูล