รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขั้นตอนการขอกำหนด / แก้ไข / ยกเลิกรหัส

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2
ยื่นเอกสารขอรหัส
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบและกำหนดรหัส
ขั้นตอนที่ 4
แจ้งรหัสและส่งหนังสือตอบกลับ

บริการข้อมูล

บริการรายงานข้อมูล ค้นหาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

บริการค้นหาข้อมูล

ค้นหา/ตรวจสอบ รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

จำนวนหน่วยบริการสุขภาพ

จำนวนหน่วยบริการสุขภาพจำแนกตามประเภท

Download รหัสหน่วยงานบริการ

Download ฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการ

รายการขอรหัสใหม่ (รายวัน)

รายการขอรหัสใหม่ (รายวัน)

รายการขอรหัสใหม่ (รายเดือน)

รายการขอรหัสใหม่ (รายเดือน)

รายการยกเลิกรหัส (รายเดือน)

รายการยกเลิกรหัส (รายเดือน)

จำนวนหน่วยบริการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล

หน่วยงานบริการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล

หน่วยบริการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล (รายเดือน)

รายชื่อหน่วยงานบริการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล

สถิติข้อมูลสถานพยาบาลภาคเอกชน

สถิติข้อมูลสถานพยาบาลจากกองประกอบโรคศิลปะ

Contact Us

สามารถติดต่อด้วยตนเองที่ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 4
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

hcode.spd@gmail.com

0 2590 2388